Kontakt

Podmínky ochrany osobních údajů

Kdo je správcem a kde se na nás můžete obrátit?

Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci naší virtuální reklamní a marketingové agentury Nakopni svůj marketing (dále jen „Nakopni“ nebo „My“).

Naše podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na každého, kdo nás kontaktuje za účelem poskytnutí nabídky, využije naše školení, workshop, některou z našich extra/služeb nebo navštíví naši webstránku.

Vaším kontaktním bodem pro zodpovězení jakýchkoli otázek týkajících se ochrany osobních údajů nebo přijetí a vyřízení žádostí subjektů údajů je Lenka Jeřábková, kterou můžete kontaktovat na e-mailové adrese: lenka@nakopnisvujmarketing.cz .

Při zpracování osobních údajů se řídíme primárně obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR”), které upravuje i vaše práva jako subjektu údajů, těmi ustanoveními Zákona o zpracování osobních údajů, které se na nás vztahují, jakož i dalšími předpisy.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom byli schopni plnit naše povinnosti:

 • z právních předpisů,
 • ze smluvních vztahů s klienty a smluvními partnery,
 • z oprávněných zájmů, které sledujeme.

Co to znamená konkrétně?

a.         Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že nás kontaktujete s poptávkou našich služeb. V tom případě nám poskytujete většinou vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení, telefonní kontakt a obsah vašeho požadavku.

            Tyto údaje potřebujeme zpracovávat po nezbytnou dobu na vyřízení vašeho požadavku. Pokud se na spolupráci nedohodneme, vaše údaje budeme zpracovávat nejdéle 2 měsíce od naší poslední komunikace, následně je zlikvidujeme.

            Tyto údaje zpracováváme na základě plnění předsmluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

b.     Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovávat i v případě, že se následně stanete naším klientem a dohodneme se, že vám poskytneme naše služby.

           V tomto případě budeme zpracovávat vaše kontaktní a fakturační údaje, jakož i komunikaci a podklady, které jste nám poskytli za účelem dodání našich služeb.

           Tyto údaje potřebujeme zpracovávat, abychom vám mohli poskytnout účast na našich školeních, mentoringu, workshopech nebo poskytnout další naše služby, fakturovat je, resp. uchovat pro daňové účely.

           Tyto údaje uchováváme po dobu poskytování služeb a po dobu, kterou od nás vyžadují právní předpisy (většinou po dobu 10 let od posledního poskytnutí služby, ve smyslu daňových předpisů).

            Tyto údaje zpracováváme na základě plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo pro účely splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Podrobnější přehled našich účelů a právních základů naleznete níže.

K jakým účelům a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

Účel zpracování osobních údajů Právní základ
Poskytování našich služeb: služby reklamní agenturyškolení a workshopymentoring.. ¹Plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a ²Převažující oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)      
Poskytování služeb a podpory zákazníkům online online kontaktní formulářzákaznická podpora a optimální fungování webstránkybezpečnostzákladní měření návštěvnosti webové stránky.Převažující oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) Plnění zákonné povinnosti, (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)  
Marketingové a PR účely provádění analýz za účelem použití získaných dat k určování následné marketingové a obchodní strategie,zvyšování kvality v oblasti poskytování služeb.Souhlas a převažující oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR)  
Účetní a daňové účely (uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní)  Splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)  
Prokazování a uplatňování právních nároků (právní agenda)  Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)  
Vyřizování podnětů, žádostí a stížností Splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)  

Jaké jsou kategorie příjemců osobních údajů? Kdo jsou naši zpracovatelé?

Osobní údaje našich zákazníků a jiných fyzických osob zpřístupňujeme jen v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce údajů: našim seniorním expertům, poskytovatelům účetních služeb a softwarové podpory, včetně zaměstnanců těchto osob.

Zpracovateli myslíme naše smluvní partnery, kteří zpracovávají osobní údaje v našem jménu (například náš poskytovatel IT podpory).

Vždy se předem ujistíme, že konkrétní zpracovatel je pro nás a naše zákazníky vhodný k poskytnutí konkrétní služby, zejména zda poskytuje dostatečné garance bezpečného a legálního zpracování údajů. Zpracovatelé, které jsme vybrali, od nás získávají pouze osobní údaje v rozsahu, který je naprosto nezbytný.

Přeshraniční přenos osobních údajů do třetích zemí (tj. zemí mimo EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska) Nakopni provádí pouze v nezbytných případech, a to vždy v souladu s požadavky GDPR. Nakopni využívá služeb některých předních dodavatelů jako Google, LLC., Meta a Microsoft Corporation, a to zejména pro marketingové a statistické účely. Tito dodavatelé a jejich zařízení se nacházejí ve Spojených státech amerických, které jsou považovány za třetí zemi, která neposkytuje přiměřenou úroveň ochrany. Zpracování z důvodu sídla dodavatele může podléhat právnímu řádu ve třetí zemi. Tyto přeshraniční přenosy proto provádíme pouze ve striktním souladu s právními předpisy (zejména GDPR). Podrobnější informace jsou vám k dispozici v dokumentu: Informace o používání souborů cookies.

Jak o vás získáváme osobní údaje?

Jste-li náš zákazník, vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od vás. V takovém případě je získání vašich osobních údajů dobrovolné. V závislosti na konkrétním případu neposkytnutí osobních údajů zákazníkům může mít vliv na naši schopnost poskytnout zákazníkovi naši službu nebo produkt.

V případě, že s vámi uzavíráme smlouvu o poskytnutí služeb, může být poskytnutí vašich osobních údajů smluvní povinností, zejména v souvislosti s dostatečnou identifikací smluvních stran nebo komunikací mezi smluvními stranami. Rozhodnutí uzavřít smlouvu nebo vstoupit do jednání o smlouvě je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je sice dobrovolné, ale neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí požadované služby.

Jaké jsou kategorie osobních údajů, které zpracováváme?

Nakopni zpracovává pouze běžné kategorie osobních údajů, zejména:

 • identifikační a kontaktní údaje zákazníka nebo jiných osob v rámci smluvních vztahů,
  • údaje o historii objednaných služeb a komunikace agentury se zákazníkem, nebo
  • údaje o používání webstránky agentury a jejích profilů na sociálních sítích sbírané přímou komunikací nebo pomocí souborů cookies.

Jaká automatizovaná individuální rozhodování provádíme?

Pro účely optimalizace a personalizace našich reklamních nástrojů vytváříme profil zákazníka a tento profil použijeme k přiřazení zákazníka ke specifickému zákaznickému segmentu. Na základě této segmentace můžeme kontrolovat typ, obsah a frekvenci určitých marketingových nástrojů na specifické cílové skupiny.

Subjekt údajů má právo na to, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí přijaté na základě výlučně automatizovaného individuálního rozhodování (tj. algoritmické rozhodnutí počítačového programu bez lidského zásahu) včetně profilování a také má právo požadovat vhodná opatření ze strany naší agentury (např. lidský zásah ze strany Nakopni nebo možnost vyjádření svého stanoviska).

Jaké oprávněné zájmy sledujeme při zpracování osobních údajů?

Naše agentura sleduje při zpracování osobních údajů následující oprávněné zájmy:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍSLEDOVANÉ OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY
Právní a smluvní účelysmlouvy, právní záležitosti, GDPR
Bezpečnostzákaznická podpora a optimální fungování webstránek
Marketingové a PR účelyzákladní měření návštěvnosti webstránekpřímý marketingzvyšování povědomí a dobrého jména (PR)

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Nakopni uchovává osobní údaje týkající se zákazníka ve formě, která umožňuje identifikaci zákazníka jako subjektu údajů do té doby, než je to nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Z tohoto důvodu agentura vymezila následující obecné doby uchovávání:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮOBECNÁ DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Právní a smluvní účely  Po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a následně 10 let od jeho skončení  
Bezpečnost  Během využívání webstránky Nakopni  
Účetní a daňové účely    10 let následujících po roce vzniku účetního dokladu obsahujícího osobní údaje.
Marketingové a PR účely  Do odvolání souhlasu, resp. do jednoho roku ode dne zahájení zpracování.  

Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Nám v Nakopni záleží na ochraně osobních údajů, a proto usilujeme o jejich zabezpečení prostřednictvím opatření, jakož i prostřednictvím možnosti kdykoli uplatnit práva subjektu údajů osoby podle GDPR prostřednictvím elektronické žádosti.

Zákazník, resp. subjekt údajů, má právo:

 • vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které Nakopni zpracovává na právním základě oprávněných zájmů nebo proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu. V případě vznesení námitky nebo na vyžádání vám rádi prokážeme závěry z našeho balančního testu prokazující převahu sledovaného oprávněného zájmu.
  • kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Jako subjekt údajů máte právo žádat od naší agentury jako správce

 • přístup k osobním údajům, které se vás týkají, opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 GDPR,
  • vymazání osobních údajů zpracovávaných naší agenturou podle čl. 17 GDPR,
  • omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR,
  • oznámení opravy, vymazání nebo omezení údajů i dalším příjemcům dle čl. 2. 19 GDPR,
  • přenositelnost údajů, které jste poskytli Nakopni podle čl. 20 GDPR ve strukturovaném strojově čitelném formátu, které jsou zpracovávány automatizovaně, a které jsou zároveň zpracovávány na základě smlouvy nebo souhlasu.

Každá zúčastněná osoba má také právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je primárně Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje dozorového úřadu v ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochoře 27

170 00 Praha 7

e-mail: posta@uoou.cz

telefon: +420 234 665 111

Změna podmínek ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme vám povinni poskytnout, se mohou měnit. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoli tyto podmínky upravit. Tuto změnu vám dáme do pozornosti oznámením na této webstránce.

Nakopni svůj marketing

Praha, 2023

crossmenuchevron-down